شماره تماس

             در کرج و حومه با شماره تماس‌های               ۰۲۶۳۴۴۴۴۴۰۴ – ۰۲۶۳۴۴۴۴۴۴۱ – ۰۲۶۳۲۵۰۰۰۵۰ ۰۹۱۲۲۶۴۲۳۰۷ – ۰۲۶۳۴۴۴۴۴۴۲ – ۰۲۶۳۲۵۰۹۸۶۸                            در تهران ۰۲۱-۸۸۹۳۶۸۳۰ – ۰۲۱۷۷۷۳۷۵۵۲ – ۰۲۱۲۲۸۷۰۶۱۴                   تمام نقاط: ۰۹۱۹۳۴۰۶۳۶۸